MsKS logo
Dnes je Pondelok 24.júna 2024, oslavuje Ján

Zásady spracovania osobných údajov

 

Rezervácie lístkov na podujatia

Vážení klienti,

v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z O ochrane osobných údajov (GDPR) s účinnosťou od 25. 5. 2018, vyplýva pre nás, ako prevádzkovateľa, povinnosť oznámiť Vám, aké osobné údaje o Vás spracúvame a ako ich používame.

Patríte medzi našich klientov, ktorí si u nás zarezervovali vstupenku na naše kultúrne podujatie. Z tohto dôvodu spracúvame Vaše meno a priezvisko (názov organizácie), adresu, e-mailovú adresu a číslo telefónu. U nás v Mestskom kultúrnom stredisku berieme Vaše súkromie vážne a chceme Vás ubezpečiť, že sa o Vaše osobné údaje už od počiatku staráme v súlade s nariadením.

Vaše osobné údaje budeme aj naďalej používať výlučne pre potreby rezervácie vstupenky.

Vašu e-mailovú adresu budeme používať len na zasielanie Vám prehľadu kultúrnych podujatí nášho Mestského kultúrneho strediska.

Môžete nás kedykoľvek požiadať, aby sme Vašu e-mailovú adresu prestali používať .

Ak si neželáte, aby sme Vám naďalej uvedené informácie zasielali, oznámte nám to, prosím, elektronickou poštou a my Vás vyradíme zo zoznamu. E-mail: riaditel@msksdk.sk

Veríme, že aj naďalej ostanete s nami.

Pre detailné informácie o spracovaní Vašich osobných údajov navštívte naše aktuálne Zásady spracúvania osobných údajov.

 

Zásady spracúvania osobných údajov

V súlade so Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov bola vykonaná analýza pre prevádzkovateľa.

Zásada zákonitosti

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s príslušnými zákonmi, smernicami, vyhláškami, ktoré tvoria súčasť obsahu jednotlivých záznamov o spracovateľských činnostiach.

Prevádzkovateľ v prípade spracúvania osobných údajov na iný účel, ako tie čo sú uvedené v jednotlivých záznamoch o spracovateľských činnostiach, má k dispozícii tlačivo na poskytnutie súhlasu od dotknutej osoby. Prevádzkovateľ je poučený , že nesmie spracovávať osobné údaje skôr, ako má od dotknutých osôb súhlas.

Zásada obmedzenia účelu

Prevádzkovateľ a ním poverené osoby získavajú a následne spracúvajú osobné údaje určené v súlade s účelom prevádzky. Na základe vykonanej analýzy, prevádzkovateľ dodržiava zásadu obmedzenia účelu a spracúva osobné údaje v súlade s účelom podľa obsahu jednotlivých záznamov o spracovateľských činnostiach.

Zásada minimalizácie osobných údajov

Prevádzkovateľ v súlade s obsahom jednotlivých záznamov o spracovateľských činnostiach určil ich minimálne nevyhnutný rozsah a tento prispôsobil aj v používaných informačných systémoch , ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku. Osobné údaje sú uvedené v časti osobné údaje v jednotlivých záznamoch o spracovateľských činnostiach.

Zásady správnosti

Prevádzkovateľ a ním poverené osoby kontrolujú správnosť osobných údajov, ktoré ak nie je treba, aktualizujú spôsobom na to určeným. V prípade, že osobné údaje nie sú v súlade s účelom, alebo nie sú aktuálne, prevádzkovateľ má spracované postupy, kedy bez zbytočného odkladu takéto osobné údaje opraví alebo vymaže. Oprava je prípustná vtedy, ak sú osobné údaje v súlade so zásadou spracovania podľa účelu.

Zásada minimalizácie uchovávania

Prevádzkovateľ s prihliadnutím na účel spracovania, v jednotlivých záznamoch o spracovateľských činnostiach určil aká je minimálna dĺžka uchovávania osobných údajov. Pre takéto osobné údaje prevádzkovateľ prijal primeraný spôsob ochrany. Bližšie informácie sú v dokumentácii spracovanej podľa Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov, bezpečnostnom projekte. Pokiaľ niektoré z osobných údajov nie sú určené na archiváciu alebo štatistický účel, alebo prekročia hranicu minimálneho uchovávania, prevádzkovateľ takéto osobné údaje na to určeným spôsobom vymaže, zlikviduje.

Zásady integrity a dôvernosti

Prevádzkovateľ má v súlade so Zákonom č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a následných aktualizácií spracované bezpečnostné smernice a opatrenia. Počas prevádzky sa osobné údaje spracúvajú prostredníctvom primeraných technických prostriedkov. Prevádzkovateľ má prijaté primerané organizačné opatrenia pred prípadnou stratou , výmazom alebo poškodením osobných údajov.

Zásada zodpovednosti

Prevádzkovateľ je s uvedenými zásadami ako aj postupmi správania pre jednotlivé prípady oboznámený. V prípade požiadavky Úradu na ochranu osobných údajov ich vie preukázať.

Kontakt

email: riaditel@msksdk.sk, msksdk@msksdk.sk

tel: 043 / 586 2269

mob: 0915 895 368


Novinky emailom

Zadajte svoju emailovú adresu.

© 2020 Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín

Ochrana osobných údajov

prihlásenie

Janko